[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]


Komunikaty o błędach.

Istnieje wiele komunikatów o błędach, które mogą być wyświetlane na ekranie w okienkach lub samodzielnie. Treść komunikatu zależy od aktualnej pracy wykonywanej przez komputer. Podana jest treść komunikatów informujących o błędach i ich znaczenie. Jeżeli komunikat o wystąpieniu błędu został wyświetlony w okienku, należy nacisnąć klawisz [ESC] aby powrócić do pracy z komputerem.

Komunikaty ułożono alfabetycznie:

  ACCESS DENIED
Komputer próbował skasować plik lub pisać do pliku z blokadą zapisu.
  ALARMS WON'T RING - MUST
  BE IN c:\SYSTEM\DIARY.DRY
Ostrzeżenie to pojawi się gdy bieżący plik Diary zawierający alarmy chcemy zapisać pod inną nazwą niż c:\system\diary.dry. Aby alarmy wywołały sygnał dźwiękowy trzeba bieżący plik zapisać pod podana nazwa.
  BAD COMMAND OR PROGRAM NOT FOUND
Zostało wydane polecenie, które nie istnieje w DOS PORTFOLIO. W przypadku polecenia wewnętrznego należy sprawdzić poprawność pisowni polecenia. Przy próbie uruchomienia programu zewnętrznego lub pliku wsadowego, należy się upewnić, czy plik z programem lub plik wsadowy znajduje się w bieżącym katalogu. Można tez sprawdzić czy w pliku AUTOEXEC.BAT została ustawiona ścieżka do katalogu zawierającego uruchamiany program lub plik wsadowy.
  BAD FILENAME
Została podana nazwa pliku, której długość jest większa od maksymalnej długości nazwy. Inna możliwość to chęć wydrukowania zawartości katalogu ze znakami grupowymi (*, ?) w nazwie katalogu. Należy sprawdzić wprowadzona specyfikacje dysku, ścieżki i nazwy pliku.
  BAD NUMBER
Komputer oczekiwał podania liczby, a wprowadzony ciąg znaków nie jest liczba lub jest liczba o wartości poza oczekiwanym zakresem. Na przykład, komunikat ten wywoła podanie słowa "kot" w miejsce numeru telefonicznego programu Address Book. Podobnie zakończy się próba zmuszenia programu Worksheet lub Calculator do wyświetlenia liczby o 99 cyfrach. Należy wprowadzić liczbę lub sprawdzić czy podana liczba leżała w dopuszczalnym przedziale wartości.
  BASIC NOT AVAILABLE
Program użytkownika usiłował wywołać interpreter języka BASIC zapisany w pamieci ROM. W Portfolio taki interpreter nie istnieje.
  CANNOT CREATE FILE
Nazwa pliku wyjściowego jest błędna lub w ogóle jej brak. Należy sprawdzić poprawność wprowadzonej nazwy.
  CANNOT MOVE-TARGET
  DAY IS OCCUPIED
W programie Diary usiłowano przemieścić datę towarzyszącym jej tekstem pod datę, która również posiadała przypisany jej tekst. Należy przesunąć pozycje pod inna datę lub połączyć oba teksty pod wybraną datę.
  CARD ACCESS
RAM-karta została wyjęta ze stacji Portfolio w czasie, gdy komputer czytał lub zapisywał na niej informacje. W tym wypadku program kończy prace i kontrole nad komputerem przejmuje DOS. Nie zaleca się wyciągania RAM-karty w czasie korzystania z niej przez program.
  CHECKSUM ERROR
Transmisja pliku w opcji File Transfer programu Setup przebiegła z błędem. Należy sprawdzić poprawność podłączenia modułu komunikacyjnego do komputera i powtórzyć transmisję.
  COMMUNICATIONS ERROR
Wystąpił błąd związany z połączeniem Portfolio i komputera PC, w czasie transmisji pliku w programie Setup. Należy sprawdzić poprawność podłączenia kabla i ponowić transmisje. Powyższy komunikat może pojawić się tez przy próbie inicjalizacji portu szeregowego, bez podłączonego modułu komunikacyjnego.
  CORRUPT FILE
Wystąpiła próba załadowania do programu Worksheet pliku w formacie innym niż LOTUS 1-2-3 wersja 1a. Gdy plik pochodził z innego programu, należy go ponownie załadować.
  DATA ERROR READING (WRITING) DRIVE
  ABORT, RETRY, IGNORE?
Komunikat ten pojawia się przy próbie zapisu lub odczytu danych z RAM-karty, gdy RAM-karta nie jest właściwie sformatowana lub jest uszkodzona. RAM-karta może nie być sformatowana za pomocą polecenia DOS FORMAT. Aby przejść do systemu DOS należy nacisnąć klawisz A. Jeżeli błąd natychmiast się powtórzy należy nacisnąć I, aby go zignorować. System operacyjny wprowadzi wówczas komunikat: ENTRY NEW DRIVE (Podaj specyfikacje nowego dysku tj. a: lub c:).
  DATE REPEAT SKIPPED AS TARGET DAY OCCUPIED
Program Diary napotkał powtarzające się pozycje z ta sama data w czasie automatycznego ładowania pliku. Pozycja z powtarzająca się data została przeniesiona do takiego miejsca w przyszłości, gdzie była wolna data bez skojarzonych z nią notatek.
  DEVICE READ ERROR
RAM-karta została wyjęta ze stacji w czasie odczytu z niej danych przez program. Inna przyczyna błędu to wprowadzone do programu polecenie czytania z nie istniejącego katalogu. Należy sprawdzić czy RAM-karta jest poprawnie włożona do stacji i czy specyfikacja katalogu jest poprawna.
  DEVICE WRITE FAILURE
Nastąpił błąd w czasie zapisu danych na RAM-karte lub wewnętrzny dysk Portfolio . Gdy błąd wystąpił w czasie zapisu na dysk wewnętrzny c: oznacza to, ze dysk może być pełny lub podany katalog na dysku c: nie istnieje. Jeżeli błąd wystąpił w czasie zapisu na RAM-karte, przyczyna może być nieprawidłowe jej włożenie do stacji RAM-kart. Należy sprawdzić, czy RAM-karta jest dobrze włożona do stacji i spróbować zapisu powtórnie.
  DIRECTORY EXIST OR CANNOT BE CREATED
Nastąpiła próba utworzenia katalogu o istniejącej już nazwie. Należy sprawdzić, czy nie istnieje plik o wprowadzonej nazwie.
  DIRECTORY NOT FOUND OR NOT EMPTY
Nastąpiła próba wykasowania katalogu z dysku, lecz katalog zawiera pliki lub nie może być znaleziony. Należy sprawdzić poprawność wprowadzonej nazwy katalogu oraz to, czy katalog jest pusty. Błąd ten wystąpi również w przypadku próby usunięcia katalogu bieżącego.
  DISK FULL
W czasie kopiowania plikow nastąpiło przepełnienie RAM-karty lub dysku wewnętrznego Portfolio.
  DISK IS WRITE PROTECTED
RAM-karta, która ma być formatowana ma przełącznik blokady zapisu ustawiony na ON.
  DIVIDE BY ZERO
W programie zewnętrznym nastąpiła próba wykonania dzielenia przez zero lub wystąpiło przekroczenie zakresu przez zmienna. Należy spróbować uruchomić program powtórnie. Gdy próba się nie uda należy zresetować Portfolio przez równoczesne naciśniecie klawiszy [CTRL][ALT][DEL].
  DRIVE IN SEARCH PATH NOT FOUND
We wprowadzonej specyfikacji ścieżki został podany symbol (np. d:) istniejącego dysku.
  ENTER NEW DRIVE
DOS nie może odczytać żadnej informacji z bieżącego dysku. Należy podąć nazwę nowego dysku np. C:.
  ENVIROMENT FULL
Środowisko sytemu DOS (opisane w pliku CONFIG.SYS) jest przepełnione. Należy zmniejszyć liczbę instrukcji zapisanych w pliku CONFIG.SYS.
  EXEC ERROR
Plik zawierający program gotowy do wykonania (typu .EXE) został uszkodzony lub brak pamieci do uruchomienia programu. Należy przekopiować plik lub ograniczyć wymagania programu co do ilości pamieci.
  FAILED TO RUN PROGRAM
Dodatkowy program edytora nie może być załadowany i uruchomiony z powodu uszkodzenia pliku lub pamieci operacyjnej.
  FILE NOT FOUND
Plik podany w poleceniu DOS nie został znaleziony lub jakiś program usiłował załadować nie istniejący plik. Należy uważnie sprawdzić wprowadzona nazwę pliku, lub wylistować zawartość katalogu i sprawdzić czy zadany plik istnieje.
  FOR CANNOT BE NESTED
Polecenie systemu operacyjnego FOR nie może być częścią innego polecenia FOR.
  FORMAT ERROR
Polecenie FORMAT nie spowodowało poprawnego sformatowania RAM-karty. Należy wyjąc RAM-karte ze stacji, włożyć ja ponownie i wydąć polecenie FORMAT.
  FORMULA TOO LONG
W programie Worksheet została wprowadzona formuła o zbyt dużej ilości znaków. Należy rozbić formule na dwie części umieszczone w dwóch komórkach.
  GENERAL ERROR READING (WRITING)
  DRIVE ABORT, RETRY, IGNORE?
Błąd ten pojawia się w przypadku częściowego uszkodzenia RAM-karty. Patrz również komunikat DATA ERROR.
  HALT BATCH JOB (Y/N)?
Wykonywanie pliku wsadowego zostało przerwane wprowadzeniem znaku CONTROL C [CTRL][C] lub CONTROL BREAK [FN][B]. Wprowadzenie Y [RTN] spowoduje przerwanie wykonywania poleceń pliku wsadowego i przejście do DOS. Naciśniecie klawiszy Y [RTN] spowoduje przejście do wykonywania kolejnego polecenia pliku wsadowego.
  ILLEGAL CELL REFERENCE
Adres komórki wprowadzony w programie Worksheet ma zły format lub wykracza poza granice arkusza.
  ILLEGAL CHARACTER
W czasie edycji taśmy obliczeń programu Calculator, wprowadzono znak, który nie jest rozpoznawany przez program. Należy wykasować ten znak.
  ILLEGAL DATE
W poleceniu DATE systemu DOS lub w programie Diary została niewłaściwie wprowadzona data. Datę tę należy wprowadzić w formacie określonym w poleceniu COUNTRY zawartym w pliku CONFIG.SYS.
  ILLEGAL TIME
W poleceniu TIME systemu DOS lub w programie Diary został niewłaściwie podany czas. Czas należy wprowadzić w formacie 24- godzinnym w formie godz:min lub godz.min.
  INSERT DISK WITH BATCH FILE
Plik wsadowy został uruchomiony z RAM-katy, która następnie została wyjęta ze stacji. Aby wykonanie poleceń zostało prawidłowo zakończone należy powtórnie włożyć RAM-kartę do stacji. Inna przyczyna błędu to wykasowanie pliku wsadowego przez polecenie w nim zawarte. Należy nacisnąć klawisze [CTRL][C] aby zakończyć wykonywanie poleceń pliku.
  INTERNAL DISK ERROR
Nie udała się próba formatowania wewnętrznego RAM-dysku w czasie inicjalizacji. Należy wykonać zimny start poprzez wyjęcie baterii, odłączenie urządzeń peryferyjnych i naciśnięcie przycisku zerowania.
  INVALID CHARAKTERS IN LABEL
W poleceniu DOS LABEL wpisano spację lub inne znaki, które nie mogą tworzyć nazwy pliku.
  INVALID DIRECTORY
W poleceniu DOS DIR lub CD została podana błędna nazwa katalogu. Należy sprawdzić poprawność wprowadzonej nazwy.
  INVALID DRIVE
Specyfikacja dysku, który nie istnieje w systemie, została podana jako parametr jednego z poleceń systemu DOS. Jeżeli wiec w pliku CONFIG.SYS znajdują się instrukcje device należy upewnić się, że programy obsługi urządzeń zostały poprawnie załadowane.
  INVALID PARAMETER
W poleceniu systemu DOS został podany niewłaściwy parametr, np.: DIR/R. Błąd tego rodzaju może również wystąpić w programie Worksheet , przy podaniu niewłaściwego argumentu do funkcji. Należy sprawdzić, czy parametry (argumenty) są podane w odpowiedniej kolejności i czy są właściwego typu.
  LABEL NOT FOUND
Nazwa etykiety skojarzonej z poleceniem GOTO została tylko raz wpisana do pliku wsadowego. Należy sprawdzić pisownie nazwy etykiety.
  LOW BATTERY
Baterie ulęgły rozladowaniu i trzeba je wymienić. Sposób wymiany baterii jest opisany w Rozdziale 1.
  MAX SIZE ALLOWED IS K
Usiłowano utworzyć RAM-dysk o większej pojemności niż maksymalna dozwolona pojemność. Należy podąć mniejszy parametr do polecenia FDISK.
  MEMORY FULL
Został uruchomiony program zewnętrzny, który potrzebuje więcej pamięci niż Portfolio posiada w danej chwili. Podobny efekt wywoła załadowanie zbyt dużego pliku do działającego programu. Istnieje kilka metod ratunku. Można usunąć programy na stale rezydujące w pamieci. W przypadku zbyt dużego pliku można go podzielić na kilka mniejszych. Gdy komunikat pojawił się w czasie pracy programu, można zwiększyć ilość pamieci przez wykasowanie bufora UNDELETE i obszaru schowka CLIPBOARD.
  MINIMUM DRIVE SIZE k
Usiłowano utworzyć RAM-dysk o mniejszej pojemności niż minimalna dozwolona pojemność. Należy podąć większy parametr do polecenia FDISK.
  MISMATCHED BRACKEDS
W programach Worksheet lub Calculator , zostało wpisane wyrażenie, które posiada więcej nawiasów otwierających od zamykających lub odwrotnie. Należy sprawdzić czy każdemu nawiasowi otwierającemu ( odpowiada nawias zamykający ).
  MISSING OPERATOR + - * / ^ !
Program Calculator oczekiwał jednego z operatorów we wskazanym miejscu obliczeń. Należy wpisać jeden z operatorów: +, -, *, /, ^, !.
  MONTHLY REPEAT HAS BEEN MOVED DUE TO EARLINER END OF MONTH
Wydarzenie powtarzające się co miesiąc zostało w programie Diary przesunięte w kierunku początku miesiąca ze względu na to, ze zaznaczony dzień w bieżącym miesiącu nie istnieje. Sytuacja taka ma miejsce w lutym, gdy wydarzenie powtarzające się co miesiąc zostało ustawione na 31 stycznia.
  MUST SPECIFY ON OR OFF
Polecenia systemu DOS VERIFY lub BREAK zostały użyte z innymi parametrami niż ON lub OFF.
  MUST SPECIFY SOURCE AND TARGET FILES
W poleceniu COPY użyto tej samej nazwy dla pliku źródła i przeznaczenia. Na przykład:
  COPY AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC BAT
lub
  COPY AUTOEXEC.BAT
(zakładamy, ze plik AUTOEXEC.BAT istnieje).
  NO PATH
Polecenie sytemu DOS PATH zostało wydane bez parametrów. W efekcie brak w systemie ścieżki przeszukiwania. Należy ustalić nowa ścieżkę przeszukiwania za pomocą polecenia PATH lub SET.
  NOT READY ERROR READING (WRITING)
  DRIVE ABORT, RETRY, IGNORE?
Komunikat pojawia się przy próbie zapisu lub odczytu danych z RAM-karty w chwili, gdy nie jest ona włożona do stacji Portfolio. Inna przyczyna błędu może być spadek napięcia baterii zasilających komputer w chwili operacji związanych z obsługa RAM- karty. Więcej informacji można znaleźć w opisie komunikatu DATA ERROR.
  OUT OF RANGE
Ten komunikat może wystąpić na skutek rożnych okoliczności. Podstawowa przyczyna jest wprowadzenie do programu zbyt dużej lub malej liczby. Na przykład ustawienie szerokości kolumn w programie Worksheet większej niż 34, spowoduje wyświetlenie tego komunikatu.
  RAM CHECK FAILURE
System zawiesił się na skutek sprzętowego błędu. Należy wyjąc baterie i nacisnąć przycisk Reset.
  ROOT DIRECTORY FULL
Katalog główny dysku jest przepełniony. Rozwiązanie problemu to wykasowanie pewnych plikow, skorzystanie z innego dysku lub założenie w katalogu głównym innego katalogu.
  SECOND DRIVE NOT INSTALLED
Usiłowano sformatować RAM-karte w stacji B: Portfolio , gdy stacja nie była podłączona do komputera. Stacja B: RAM-karty stanowi dodatkowe wyposażenie Portfolio.
  SOME ALARMS ARE SET IN THE
  PAST AND SO WILL NOT GO OFF
Komunikat może pojawić się w czasie zachowywania bieżącego pliku programu Diary pod nazwa C:\SYSTEM\DIARY.DRY, jeżeli plik zawiera alarmy skojarzone z miniona data. Jeżeli stanowi to zaskoczenie należy sprawdzić, czy data przechowywana przez Portfolio jest prawdziwa. W tym celu należy skorzystać z polecenia systemu DOS DATE.
  SOME DATA CANNOT BE LOADED
Program Worksheet załadował plik zawierający funkcje programu LOTUS 1-2-3 wersja 2.
  STRING NOT FOUND
Usiłowano znaleźć łańcuch znaków, który nie wystąpił w tekście dla danego kierunku przeszukiwania (od położonego kursora w gore lub w dół tekstu).
  SYNTAX ERROR
W poleceniu sytemu DOS zastosowano niewłaściwą składnię. Inna przyczyna błędu to zły algorytm obliczeń w programie Worksheet lub Calculator . Gdy komunikat pojawił się w czasie edycji taśmy obliczeń kalkulatora, należy nacisnąć ^L aby wykasować bieżąca linie taśmy, a następnie nacisnąć klawisz [RTN].
  TERGET FILE EXISTS
Usiłowano zmienić nazwę pliku na nowa nazwę, która już istnieje na danym dysku i w danym katalogu.
  TARGET IS OVER THE EDGE
W programie Worksheet użyto polecenia COPY z obszarem komórek. Który po przekopiowaniu przekroczyłby prawa lub dolna krawędź arkusza. Należy przekopiować mniejszy blok lub ten sam blok, ale do innej komórki.
  TIMEOUT
  LINK BROKEN
Program komunikacyjny Portfolio , uruchomiony z programem wewnętrznym SETUP , nie uzyskał żadnej odpowiedzi z komputera podłączonego do Portfolio. Należy sprawdzić podłączenie kabli i spróbować powtórzyć transmisje.
  TOO MANY COLS OR ROWS
Komunikat może pojawić się w czasie wstawiania nowych kolumn lub wierszy do arkusza programu Worksheet . W czasie wstawiania wierszy lub kolumn w arkusz musi istnieć odpowiednia ilość pustych wierszy lub kolumn na dole lub po prawej stronie arkusza.
  UNRECOGNIZED COMMAND IN CONFIG.SYS
Plik CONFIG.SYS zawiera instrukcje, która nie jest rozpoznawana przez DOS. W rozdziale 1 można znaleźć dozwolone instrukcje pliku CONFIG.SYS.
  WRITE PROTECT ERROR WRITING DRIVE
  ABORT, RETRY, IGNORE?
Usiłowano sformatować RAM-karte, której przełącznik blokady zapisu jest ustawiony na ON. Powyższy komunikat wywoła tez każda próba zapisu lub wykasowania pliku na tej RAM-karcie. Należy przełączyć przełącznik blokady zapisu na OFF lub skorzystać z nie zabezpieczonej RAM-karty. Naciśniecie klawisza A spowoduje zaniechanie operacji i przejście do systemu operacyjnego. Jeżeli przełączono przełącznik blokady zapisu na OFF, należy nacisnąć R, aby ponowić operacje. Naciśniecie klawisza I spowoduje ponowne wyprowadzenie komunikatu.
  WRONG NUMBER OF PARAMS
Polecenie systemu DOS lub funkcja programu Worksheet nie otrzymała właściwej liczby parametrów. Należy podać właściwą ich liczbę. W programie Worksheet należy sprawdzić, czy zastosowano właściwy separator miedzy argumentami. Separator jest przecinkiem, gdy punkt dziesiętny jest kropka i odwrotnie.
  *** ALL FILES ON C: WILL BE LOST ***
  COMTINUE (Y/N)?
Zostało wydane polecenie FDISK systemu DOS, formatujące wewnętrzny RAM-dysk Portfolio. Trzeba mięć ABSOLUTNĄ pewność, że na dysku C: nie ma żadnych potrzebnych plikow. Po udzieleniu odpowiedzi Y nie jest możliwe odzyskanie zawartości plików, które znajdowały się na dysku C:.
  ** SYSTEM ERROR ** SORRY!
  NOTE WHAT YOU LAST DID;
  ESC WILL ATTEMP RECOVERY
  QUIT & SAVE IF POSSIBLE
Komunikat ten występuje nadzwyczaj rzadko. Związany jest z ewentualnymi błędami w programach wewnętrznych Portfolio . W przypadku wyświetlenia komunikatu najlepiej jest naciskać klawisz [ESC] do chwili jego zniknięcia z ekranu. Jeżeli jest to możliwe, należy natychmiast zachować bieżący plik programu, zakończyć prace programu i przejść do systemu DOS. Następnie należy powtórnie uruchomić program i załadować przed chwila zachowany plik. Jeżeli program nie chce się uruchomić, należy jednocześnie nacisnąć [CTRL][ALT][DEL].


[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]