[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]


Hardware

Joystick do Portfolio.
Zastosowanie interfejsu równoległego.
Opis techniczny interfejsu równoległego.


Joystick do Portfolio.

Do zrobienia interfejsu potrzebne są dwie męskie wtyczki: jedna 25 pinowa i jedna 9 pinowa, oraz pięć oporników 12k. Do podłączenia należy użyć cyfrowego joysticka. Takiego jak do Atari ST czy Amigi (nie do PC!)
Schemat przejściówki RS-joystick:

[Schemat PoFo---Joy]


1.Góra     2.Dół     3.Lewo     4.Prawo     5.(Nic)    
6.Fire     7. +5V     8.Ziemia     9.(Nic)    

Test Joy: program do testowania joysticka.

Zastosowanie interfejsu równoległego.

Interfejs centronics (zwany też portem równoległym) do komputera Portfolio służy do wymiany danych z komputerem klasy PC i do połączenia z drukarką. W niektórych przypadkach np. takich jak użycie funkcji Print_Screen, interfejs musi uprzednio zostać ustawiony w odpowiedni tryb pracy. Tak więc po podlączeniu interfejsu należy wywołać reset Portfolio np. CTRL-ALT-DEL. Wewnętrzne aplikacje same programują układ przed wysłaniem danych do drukarki i reset komputera nie jest konieczny.
PC i PortfolioTypowa transmisja danych z komputerem PC jest dwubitowa, a jej prędkość wynosi ok. 0.5KB/s. Do połączenia obu komputerów wystarczy siedmiożyłowy przewód zakończony po obu stronach męskimi wtyczkami CANON 25. Kontakty 1, 2, 3, 11, 12, 13 i 25 jednej wtyczki łączy się z kontaktami o tych samych numerach drugiej wtyczki. Można też użyć typowego przewodu dwudziestopięcio żyłowego z połączeniami kontaktów wtyczek jeden do jednego (bez skrzyżowań). Interfejs centronics Portfolio należy połączyć przewodem z gniazdem LPT1 lub LPT2 komputera PC. Portfolio ma wbudowany program do transmisji danych, w aplikacji SETUP którą wywołujemy naciskając klawisz ATARI i trzymając go klawisz S. Pojawi się menu z którego należy wybrać FILE_TRANSFER, a następnie jedną z trzech funkcji:
TRANSMIT - wysłanie zbioru do drugiego komputera. W ramce możemy wpisać nazwę pliku do wysłania lub nacisnąć spację i enter co spowoduje wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu, z którego można wybrać żądany plik. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem ENTER pojawi się następna ramka w której możemy wpisać gdzie w PC umieścić wysyłany zbiór. Jeszcze raz naciskamy ENTER i komunikat WAITING_FOR_CONNECTION świadczy o oczekiwaniu na połączenie się z PC.
RECEIVE - pobranie pliku z komputera PC. W ramce należy wpisać nazwę zbioru i ewentualnie poprzedzić ją określeniem ścieżki dostępu. Po naciśnięciu ENTER, w następnej ramce możemy podać gdzie w Portfolio ma zostać umieszczony transmitowany plik. Po ponownym naciśnięciu ENTER komputer jest gotowy do rozpoczęcia przesyłania.
SERVER - tę funkcję wybieramy tylko wtedy gdy proces transmisji plików chcemy kontrolować w komputerze PC. Gdy natomiast wykorzystujemy w Portfolio TRANSMIT lub RECEIVE to w PC musimy używać programu FT.COM z ustawieniem SERVER. Z powyższego wynika zasada, że jeden z połączonych ze sobą komputerów musi być ustawiny jako SERVER.
W komputerze PC możemy posłużyć się programem FT.COM lub jego wersją rozwiniętą FTMENU11.COM. FT.COM daje użytkownikowi cztery funkcje z których trzy są takie same jak w Portfolio i funkcję LIST pozwalającą na obejrzenie zawartości bieżącego lub wskazanego katalogu w palmtopie. Wygodniejszy w użyciu jest FTMENU11.COM bowiem informacje dla użytkownika wyświetlane są w okienkach, do transmisji można zaznaczać kilka plików.
Portfolio należy ustawić jako SERVER.

Opis techniczny interfejsu równoległego.

Parallel InterfacePort równoległy do Portfolio jest w pełni dwukierunkowy co wynika z zastosowania w nim układu 82C55. Jest to programowany układ zawierający trzy ośmiobitowe porty co daje razem 24 linie nadawczo odbiorcze. Jednak w omawianym interfejsie zostało wykorzystanych tylko siedemnaście linii, natomiast kontakty gniazda CANON 25 o numerach od 18 do 25 są podłączone do masy. W poniższym zestawieniu pokazano które linie układu i które kontakty gniazda zostały ze sobą połączone.
PA0 - 2   PB0 - 1   PC0 - 12
PA1 - 3   PB1 - 14  PC1 - 13
PA2 - 4   PB2 - 16  PC2 - X
PA3 - 5   PB3 - 17  PC3 - 15
PA4 - 6   PB4 - X   PC4 - 11
PA5 - 7   PB5 - X   PC5 - 10
PA6 - 8   PB6 - X   PC6 - X 
PA7 - 9   PB7 - X   PC7 - X
Rejestry układu zajmują cztery lokacje w przestrzeni adresowej wejścia/wyjścia i w przypadku PortFolio ich adresy (podane w notacji szesnastkowej) i znaczenia są następujące:
8078 - zapis i odczyt portu A 
8079 - zapis i odczyt portu B 
807A - zapis i odczyt portu C 
807B - zapis - ustawienie trybu pracy/ programowanie wartości wybranego bitu portu C 
Jak już wspomnieliśmy programowany układ równoległych wejść/wyjść 82C55 zawiera trzy ośmiobitowe porty (A, B, C), które mogą być łączone w dwie, trzy lub cztery grupy w zależności od zaprogramowanego trybu pracy. Odpowiedni tryb pracy wybiera się przez zapis do rejestru sterującego bajtu którego poszczególne bity mają następujące znaczenie:

bit
znaczenie
7
musi być 1
6
gdy jest 1 ustala tryb 2 dla całego układu
5
ustala tryb 0 lub 1 dla PA i starszej połowy PC
4
gdy 0 to PA jest wejściem, a gdy 1 wyjściem
3
j.w. lecz dotyczy starszej połowy PC
2
ustala tryb 0 lub 1 dla PB i młodszej połowy PC
1
gdy 0 to PB jest wejściem, a gdy 1 wyjściem
0
j.w. lecz dotyczy młodszej połowy PC


Tryb 0 - transmisja bez potwierdzeń.

Jest to najprostszy tryb pracy układu, w którym realizowane są bezpośrednio przesłania danych wejściowych lub wyjściowych. Brak jest informacji czy ostatnio wysłana dana została odebrana przez urządzenie zewnętrzne i czy dane wejściowe są już ważne. Przez zapis do poszczególnych rejestrów portów ustalamy stany linii zewnętrznych, a przez odczyt tych rejestrów otrzymujemy informacje o stanach pochodzących z podłączonego urządzenia zewnętrznego. Stan każdej z linii portu C można ustalić indywidualnie przez zapis do rejestru sterującego (RS) bajtu którego bity mają następujące znaczenie: wartość bitu 0 zostanie przeniesiona na linię portu C której numer wyznacza kombinacja bitów 1, 2 i 3; bity 4, 5 i 6 nie mają znaczenia, a bit 7 musi być zero (w celu odróżnienia programowania portu C od ustalania trybu pracy układu).

Praca w trybie 1 - wejście.

Do przyjmowania danych w tym trybie wykorzystywane są porty A i B. Funkcje bitów i linii portu C wynikają z poniższego zestawienia:
STBa - PC4	IBFa - PC5	INTRa - PC3	INTEa - PC4
STBb - PC2	IBFb - PC1	INTRb - PC0	INTEb - PC2
Z powyższego wynika, że linie PC2 i PC4 zostały wykorzystane dwukrotnie. Jest to pozorne gdyż sygnały INTE nie są wyprowadzone na zewnątrz układu, a ich wartość ustala się przez selektywny zapis bitów portu C. Linie PC6 i PC7 działają tak jak w trybie 0. Urządzenie zewnętrzne podające dane potwierdza ich ważność przez zerowanie linii STB (strobe, wpi- sanie) w wyniku czego bit i linia IBF (input buffer full) przyjmują stan 1, który powiadamia peryferia, że żadna nowa dana nie zostanie przyjęta, a wartość 1 bitu IBF stanowi dla jednostki nadrzędnej infarmację o gotowości danej do odczytania z rejestru wejścia. Oprócz tego, jeżeli bit INTE był ustawiony (tzn. miał wartość 1) to na linii INTR również pojawia się stan 1. Odczyt danej z rejestru wejścia powoduje wyzerowanie linii IBF i INTR i powrót układu do stanu oczekiwania na pojawienie się sygnału STB.

Praca w trybie 1 - wyjście.

Do wysyłania danych w tym trybie wykorzystywane są porty A i B. Funkcje bitów i linii portu C wynikają z poniższego zestawienia:
ACKa - PC6	OBFa - PC7	INTRa - PC3	INTEa - PC6
ACKb - PC2	OBFb - PC1	INTRb - PC0	INTEb - PC2
Linie PC4 i PC5 działają tak jak w trybie 0. Wpisanie danej do rejestru PA lub PB powoduje pojawienie się stanu 0 na linii OBF i układ oczekuje na odbiór danej przez urządzenie zewnętrzne, które pobranie danej sygnalizuje wyzerowaniem linii ACK. To z kolei wywołuje stan 1 na linii INTR, ale tylko wtedy gdy bit INTE jest ustawiony. Poza tym linia OBF przechodzi z powrotem w stan wysoki. Ponowne wpisanie danej do rejestru wyjścia kasuje sygnał INTR, ponownie ustawia OBF w stanie niskim i układ znowu czeka na odbiór danej przez urządzenie zewnętrzne. Jak widać niektóre linie portu C mogą być fizycznie podłączone do innych układów jdnostki nadrzędnej, jednak niekoniecznie bowiem o ich stanie można dowiedzieć się odczytując z rejestru sterującego stan linii PC.

Praca w trybie 2 - transmisja dwukierunkowa.

Przesyłanie danych odbywa się tylko przez port PA w obu kierunkach z wykorzystaniem linii potwierdzeń przyjęcia i ważności wystawionej danej. Linie PC0, PC1 i PC2 działają tak jak w trybie 0. Znaczenie sygnałów sterujących OBF, ACK, STB, INTR, IBF jest identyczne jak w trybie 1. Dane dla obu kierunków przesyłania pamiętane są w niezależnych rejestrach buforowych. Linia przerwań INTR jest jest wspólna dla obydwu kierunków przepływu danych. Sygnały zezwalające na wywołanie przerwania to INTE1, który dopuszcza wywolanie przerwania przez pojawienie się sygnału OBF i INTE2 dopuszczający przerwanie pochodzące od sygnału IBF. Dla przypomnienia zamieszczamy poniżej zestawienie sygnałów z bitami portu C w trybie 2:
OBF - PC7	IBF - PC5	STB - PC4	ACK - PC6
INTR - PC3	INTE1 - PC6	INTE2 - PC4
[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]