[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]


Podstawy.

1. WPROWADZENIE.
2. WŁĄCZENIE PORTFOLIO.
3. WEWNĘTRZNY RAM DYSK.
4. ZBIORY CONFIG.SYS I AUTOEXEC.BAT.
5. RESETOWANIE PORTFOLIO.
6. KLAWIATURA PORTFOLIO.
    6.1 Klawisz /|\.
    6.2 Klawisz [FN].
    6.3 Klawisz LOCK.
    6.4 Klawisze ruchu kursora.
    6.5 Klawiatura numeryczna.
7. KARTY PAMIĘCI.
8. MENU PROGRAMÓW WEWNĘTRZNYCH.
9. WYŁĄCZANIE PORTFOLIO.
10. TRWAŁOŚĆ BATERII.
    10.1 Komunikat o wyczerpaniu baterii.
    10.2 Wymiana baterii.
11. KORZYSTANIE Z DOS.
    11.1 Dyski.
    11.2 Nazwy plików.

WPROWADZENIE.

W komplecie Atari Portfolio znajdują się:
- Atari Portfolio,
- Książka "The Portfolio Owner's Manual",
- Książka "The Portfolio Quick Reference Guide",
- Karta "Atari Corp. Portfolio End User Licensign Agreement",
- Karta gwarancyjna.
Atari Portfolio zasilany jest trzema bateriami typu AA (lub LR6, HP7, R6, R6B, R6S, UM3, Mignon i MN 1500). Zalecane jest używanie baterii alkalicznych.
Ekran typu super-twist LCD 8x40 wyświetla osiem linii po czterdzieści znaków każda. Ekran może również pracować jako okno o wymiarach 8x40 znaków nałożone na standardowy ekran komputera PC, który wyświetla 25 linii po 80 znaków (tj. 25x80).


WŁĄCZENIE PORTFOLIO

Pierwsze włożenie baterii do Portfolio włącza komputer. Później aby włączyć Portfolio wystarczy nacisnąć dowolny klawisz klawiatury. Pierwsze włączenie Portfolio (tzw. zimny start) powoduje wyprowadzenie na ekran napisów:
  Copyright (c) 1989 DI
  Dystrybuted Inforamation Procesing Ltd.
  Surrey Research Park, Guildford, England
  All Rights Reseerwed
  Tous droits reserwes
  Alle Rechte vorbehalten
  BIOS: X.XXX Operating System: X.XXX
Nacisnij dowolny klawisz i wybierz typ klawiatury Portfolio: angielski, francuski lub niemiecki
  Keyboard - Clavier - Tastatur
  Type [E] for English (QWERTY)
  Tape [F] pour Francais (AZERTY)
  Drucken [D] fur Deutsch (QWERTZ)
Nacisnij [E], [F] lub [D] w zależności od rodzaju opisu klawiatury w twoim Portfolio. Następnie komputer zapyta o datę i czas.
  Date: Tue 1-01-1980
  New date (mm-dd-yy)
wpisz aktualną datę (miesiąc-dzień-rok) i naciśnij klawisz RETURN, oznaczany dalej jako [RTN] (na klawiaturze Portfolio klawisz ten jest oznaczony [<-]) Gdy na ekranie pojawi się napis:
  Time: 0:00:10:00
  New Time:
wpisz aktualny czas (hh:mm:ss) i naciśnij klawisz [RTN]. Możesz wprowadzić tylko godzinę i minuty wpisując na przykład:
  12:30 [RTN]
Na ekranie pojawi się następujący tekst:
  DIP Operating System 2.11 vX.XXX
  Copyright (c) 1989 DIP
oraz
  c>
(tzw. symbol zachęty)
Pracujesz teraz pod kontrolą Systemu Operacyjnego.
Przy pierwszym włączeniu Portfolio zalecane jest:
- ustawienie rozmiaru wewnętrznego RAM dysku komputera,
- ustalenie zawartości zbioru CONFIG.SYS,
- ustalenie zawartości zbioru AUTOEXEC.BAT.


WEWNĘTRZNY RAM DYSK

Pierwsze włączenie Portfolio powoduje, że cześć pamięci jest przydzielana do użytku wewnętrznego RAM dysku. RAM dysk działa jak wewnętrzny napęd dysków i jest oznaczony symbolem c:.
Normalnie rozmiar RAM dysku jest ustalony na jedną czwartą rozmiaru pamięciI RAM. Możliwa jest zmiana wielkości RAM dysku przez użycie polecenia systemu operacyjnego FDISK.
Gdy zamierzasz używać przede wszystkim wewnętrznych programów Portfolio (np. Książka Adresowa), powinieneś ustawić większy rozmiar RAM dysku np. połowę PAMIĘCI RAM. Gdy zamierzasz używać przede wszystkim ładowanych z zewnątrz do Portfolio, co wymaga dużo PAMIECI RAM - powinieneś ustawić mniejszy rozmiar RAM dysku.
Użycie polecenia FDISK w celu zmiany rozmiaru RAM dysku niszczy jego dotychczasowa zawartość. Używaj wiec polecenia FDISK tylko wtedy, gdy RAM dysku i w PAMIECI RAM nie ma ważnych dla Ciebie zbiorów i danych.


ZBIORY CONFIG.SYS I AUTOEXEC.BAT

Każdy tzw. gorący start Portfolio (po równoczesnym naciśnięciu klawiszy [CTRL] [ALT] [DEL] lub przycisku Reset w podstawie komputera powoduje przeczytanie i zinterpretowanie zawartości plikow CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT.
Plik CONFIG.SYS może zawierać następujące składniki (linie):
FILES=nn Linia ta ustawia maksymalną liczbę wewnętrznych plików, które Portfolio może jednocześnie otworzyć. Maksymalna wartość nn wynosi 20 i jest to wartość zalecana.
BUFFERS=nn Linia ta ustala liczbę buforów dyskowych. Maksymalna wartość wynosi 64. Wartość zalecana dla nn wynosi 32.
COUNTRY=nnn Linia ustala format wprowadzenie daty w programie KALENDARZ oraz poleceniach użytkownika. Sposób ten zależy od kodu również zapisanego w pliku CONFIG.SYS. Linia COUNTRY=nnn określa również tryb wyświetlania informacji specyficznych dla danego kraju. Wartość COUNTRY przyjmować może dowolną wartość z tabeli:
Kraj nnn Format daty
Australia 061 dzień/miesiąc/rok
Belgia 032 dzień/miesiąc/rok
Holandia 045 dzień/miesiąc/rok
Finlandia 358 dzień/miesiąc/rok
Francja 033 dzień/miesiąc/rok
Niemcy 049 dzień/miesiąc/rok
Włochy 039 dzień/miesiąc/rok
Holandia 031 dzień/miesiąc/rok
Norwegia 047 dzień/miesiąc/rok
Hiszpania 034 dzień/miesiąc/rok
Szwecja 046 rok/miesiąc/dzień
Szwajcaria 041 dzień/miesiąc/rok
Wielka Brytania 044 dzień/miesiąc/rok
USA 001 miesiąc/dzień/rok

Aby po utworzeniu nowego pliku CONFIG.SYS jego zawartość była zinterpretowana przez Portfolio należy wykonać gorący start komputera. W tym celu należy równocześnie nacisnąć klawisze [CTRL] [ALT] [DEL] lub nacisnąć przycisk Reset w podstawie komputera.
Po gorącym starcie Portfolio szuka na RAM dysku w głównym katalogu pliku o nazwie AUTOEXEC.BAT. Jeżeli plik ten zostanie znaleziony, polecenia zapisane w tym pliku zostaną automatycznie wykonane przez Portfolio. Plik AUTOEXEC.BAT może zawierać dowolne polecenie dla systemu operacyjnego.
Na przykład, gdy chcesz automatycznie wyczyścić ekran i uruchomić jeden z WEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW Portfolio, wpisz poniższy tekst do pliku AUTOEXEC.BAT:
  @ECHO OFF
  CLS
  APP
Zbiory AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS można tworzyć za pomocą jednego z wewnętrznych programów Portfolio - edytora.
Jeśli karta pamięci jest włożona do napędu A: lub B: i na jednej z kart istnieje plik AUTOEXEC.BAT, to polecenia zapisane w tym pliku zostaną wykonane zamiast poleceń zawartych w pliku AUTOEXEC.BAT znajdującym się w napędzie C:.


RESETOWANIE PORTFOLIO

Jeżeli w czasie pracy dowolnego programu komputer "zawiesi się", należy wykonać gorący start Portfolio, co na nowo załaduje system operacyjny do komputera. Nie niszczy to danych na RAM dysku (napędzie C:). Naciśniecie klawiszy [CTRL] [ALT] [DEL] powoduje gorący start Portfolio. Gdy komputer dalej jest "zawieszony", należy nacisnąć przycisk Reset w podstawie komputera.
Najpierw zamknij Portfolio. Później delikatnie naciśnij przycisk Reset, co spowoduje gorący start komputera.
Jeżeli mimo tego komputer pozostanie zawieszony, należy wykonać tzw. zimny start. Zimny start powoduje utratę danych PAMIĘCI RAM i na RAM dysku, lecz nie na RAM - kartach (kartach PAMIĘCI). Pierwszą czynnością przy zimnym starcie jest zamknięcie Portfolio. Następnie należy otworzyć pokrywę baterii i wyjąc pierwsza baterie. Za pierwszą baterią znajduje się przycisk zimnego startu. Naciśniecie tego przycisku spowoduje zimny start Portfolio.


KLAWIATURA PORTFOLIO

Klawiatura Portfolio jest najczęściej typu QWERTY lub QWERTZ. Klawisze od 0 do 9 znajdują się nad klawiszami liter. Poza tym klawiatura tak jak w zwykłym komputerze PC posiada dwa klawisze [SHIFT] jeden [CTRL] i jeden [ALT]. Klawiatura Portfolio posiada trzy klawisze, które nie występują w komputerach PC: klawisz Atari oznaczony ? klawisz funkcyjny [FN] i klawisz [LOCK].

Klawisz /|\

Klawisz /|\ jest klawiszem wielofunkcyjnym używanym do wybierania specyficznych funkcji Portfolio. W połączeniu z klawiszami hotkey wywołuje on wewnętrzne programy komputera.
Może on również zmieniać kontrast ekranu, aby dostosować go do istniejących warunków oświetlenia.
Aby zwiększyć kontrast ekranu, należy przycisnąć klawisz /|\ i równocześnie klawisz [U Arrow] (strzałka w górę).
Aby zmniejszyć kontrast ekranu, należy przycisnąć klawisz /|\ i równocześnie klawisz [Down Arrow] (strzałka w dół).
Użycie klawisza /|\ jest równoznaczne z naciśnięciem klawisza [F1] (patrz niżej).

Klawisz [FN]

Zwykły komputer klasy PC posiada wydzielony blok klawiszy funkcyjnych. W komputerze Portfolio klawisze funkcyjne dzielą przyciski klawiatury z klawiszami numerycznymi 0 - 9 w górnym wierszu klawiatury. Aby uzyskać efekt wciśnięcia klawisza funkcyjnego wciśnij klawisz [FN] i równocześnie naciśnij klawisz numeryczny o numerze zadanego klawisza funkcyjnego (kombinacja [FN] [0] daje F10). Z klawiszem funkcyjnym związane są jeszcze inne cechy opisane dalej.

Klawisz LOCK

Klawisz ten jest używany w połączeniu z innymi klawiszami w celu przestawienia klawiatury w tryb pisania dużymi literami ( CAPS LOCK ), w tryb numeryczny ( NUM LOCK ) lub Scroll.
Przyciśniecie tego samego klawisza LOCK powoduje wyświetlanie aktualnej daty i czasu oraz trybu, w jakim działa klawiatura.
Poprzednio ustawiony tryb pracy klawiatury może być wyłączony poprzez równoczesne naciśniecie klawiszy [LOCK] i [ESC].

Klawisze ruchu kursora.

Klawisze ruchu kursora (strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo, strzałka w prawo) są umieszczone w prawym dolnym rogu klawiatury. Oprócz przesuwania kursora służą też do innych celów opisanych poniżej.
Niektóre klawisze, występujące na klawiaturze zwykłego komputera PC samodzielnie, w Portfolio są dostępne jako kombinacje klawiszy :

Zwykły komputer PC Portfolio
[HOME] [FN] [strzałka w lewo]
[PG UP] [FN] [strzałka w górę]
[PG DN] [FN] [strzałka w dół]
[END] [FN] [strzałka w prawo]
[CTRL],[BREAK] [FN] [B] lub [CRL] [FN] [S]
[CAPS LOCK] [SHIFT] [LOCK] lub [FN] [C]
[NUM LOCK] /|\ [LOCK] lub [FN] [N]
[SCROLL LOCK] [FN] [LOCK] lub [FN] [S]
[INSERT/OWERWRITE] [FN] [DEL]
[CTRL NUMLOCK] [FN] [Q]
[PRINT SCREEN] [FN] [P] lub [CTRL] [FN] [P]
[L] [ALT] [{]
[~] [ALT] [}]
['] [ALT] [']
KOD ASCII [ALT]+Numer [NUM LOCK] później [ALT]+[nnn]


Klawiatura numeryczna

Drugi zestaw klawiszy numerycznych 0 - 9 jest umieszczony z prawej strony klawiatury na klawiszach liter. Opis, mówiący który z tych klawiszy odpowiada danej cyfrze 0 - 9 jest umieszczony w prawym górnym rogu klawiszy.
Wciśniecie klawiszy NUM i LOCK powoduje, że klawiatura ustawia się w trybie pracy numerycznej. Od tej chwili ważne SA wyżej wspomniane oznaczenia w prawym górnym rogu klawiszy tj. cyfry od 0 do 9 i symbole + * - /.
Gdy klawiatura znajduje się w trybie pracy numerycznej, kursor zmienia swój kształt z migającego prostokąta na znak podkreślenia.


KARTY PAMIECI (RAM-KARTY).

Większość komputerów klasy PC do przechowywania danych używa dyskietek W Portfolio zastosowano w tym celu karty PAMIĘCI o wymiarach karty kredytowej. RAM-karty mogą posiadać rożne pojemności np.: 128Kb, 256Kb itd.
Komunikat o rozładowaniu baterii Portfolio odnosi się tylko do baterii komputera, a nie do baterii RAM-kart.
Kieszeń, do której wkładamy RAM-kartę, znajduje się z lewej strony Portfolio . Karty PAMIĘCI powinny być chronione przed brudem i wilgocią. RAM-karty odpowiadają funkcjonalnie dyskietkom komputera PC. Ich zalety to małe wymiary i duża trwałość.
Każda RAM-karta posiada własną baterią, która jest w stanie utrzymać dane na RAM-karcie przez jeden rok. Na karcie PAMIECI znajduje się tez przełącznik zabraniający zapisu, co umożliwia ochronę danych przed przypadkowym skasowaniem.
Do każdej RAM-karty dołączona jest instrukcja obsługi, która należy przestudiować!


MENU PROGRAMÓW WEWNETRZNYCH PORTFOLIO

W pamięci Portfolio znajduje się kilka programów gotowych do natychmiastowego wykonania:
 • Address Book (Książka Adresowa). Przechowuje nazwiska, adresy, numery telefoniczne; może automatycznie wybierać (dzwonić pod) wskazany numer.
 • Calculator (Kalkulator). Posiada 5 pamięci: pamięć obliczeń mogącą podlegać edycji, operacje pierwiastka kwadratowego, procenty, różny format wyświetlania danych i wyjście na drukarkę.
 • Diary (Notatnik). Kalendarz i Dziennik z ustawieniem alarmu na poszczególnych pozycjach. Alarmy mogą być powtarzane wielokrotnie w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku.
 • Setup (Program konfigurujący). Ustawia tryb pracy Portfolio.
 • Worksheet (Arkusz kalkulacyjny). Arkusz kalkulacyjny kompatybilny z programem Lotus 1-2-3. Wielkość arkusza wynosi 127 kolumn po 255 wierszy.
Każdy z powyższych programów można uruchomić na wiele sposobów. Dwie zasadnicze metody są następujące:
1. Naciśnij klawisze /|\ i [Z]. Na ekranie zostanie wyświetlone główne menu programów. Z tego menu program może być wybrany na dwa sposoby:
  a) przesuń kursor (migający prostokąt) na pierwsza literę nazwy zadanego programu za pomocą klawiszy ruchu kursora (strzałek) w prawym dolnym rogu klawiatury. Gdy kursor znajduje się na pierwszej literze nazwy programu, który chcesz uruchomić naciśnij [RTN].
  b) naciśnij pierwsza literę nazwy programu. Na przykład aby uruchomić program Kalkulatora ( Calculator ) naciśnij [C] (nie trzeba już naciskać klawisza [RTN]).
2. Naciśnij klawisz /|\ i pierwsza literę nazwy programu, który chcesz uruchomić: [C] dla programu ( Calculator ), [W] dla arkusza kalkulacyjnego ( Worksheet ) itd.
Po wyjściu z powyższych programów przez naciśniecie klawisza [ESC] wrócisz zawsze do miejsca z którego program był wywołany.


WYŁĄCZENIE PORTFOLIO

Portfolio może być włączony na dwa sposoby:
1. Wciśniecie [FN] i [O] , następnie zwolnienie klawisza [O] przed puszczeniem [FN].
2. Z poziomu DOS przed wydaniem polecenia: OFF [RTN]
W celu przedłużenia żywotności baterii, Portfolio wyłącza się samoczynnie, jeżeli parę minut nie został włączony żaden klawisz klawiatury. Naciśniecie klawisza przywraca stan pracy komputera poprzedzający wyłączenie.


TRWAŁOŚĆ BATERII

Trwałość baterii zależy od ich pojemności i typu. Zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych. Portfolio pobiera mały prąd z baterii nawet wtedy, gdy jest wyłączony, gdyż musi podtrzymać zawartość RAM dysku. Dobrze jest stale posiadać zapasowy zestaw baterii.

Komunikat o wyczerpaniu baterii

Gdy baterie się wyczerpią, na ekranie Portfolio wyświetlany jest komunikat:
  Low Battery
Komputer automatycznie wyłącza się i jest gotowy do wymiany baterii, która należy przeprowadzić przy najbliższej sposobności.
Po komunikacie Low Battery, a przed wymiana baterii na nowe nie należy włączać komputera, gdyż prowadzi to do dalszego rozładowania baterii.
Wymianę baterii należy dokonać w ciągu kilku dni od ostrzeżenia Low Battery. Później dane na RAM dysku i w pamieci RAM mogą ulec zniszczeniu.

Wymiana baterii

Po komunikacie Low Battery i wyłączeniu komputera powinno się jak najszybciej wymienić baterie. Aby wymienić baterie NIE WŁĄCZAJ PORTFOLIO ! . Z WYŁĄCZONEGO komputera wyjmij stare baterie i natychmiast włóż nowe. Upewnij się, czy nowe baterie zostały właściwie włożone.
Jeżeli po wymianie baterii na ekranie pojawi się napis:
  Abort, Retry, Ignore ?
należy nacisnąć klawisz [R]. Kończy to wymianę baterii i oznacza, ze operacja ta zakończyła się pomyślnie.


KORZYSTANIE Z DOS

Pracą Atari Portfolio zarządza system operacyjny, nazywany dalej DOS, który odpowiada systemowi DOS stosowanemu w komputerach PC. Nadzoruje on pracę klawiatury, ekranu, kart pamieci itd.
DOS oprócz nadzorowania pracy hardwar'u i oprogramowania pozwala na wykonywanie poleceń ułatwiających bardziej efektywne wykorzystanie Portfolio. Polecenia systemu pozwalają zarządzać plikami na RAM-kartach tzn. zmieniać ich nazwy oraz kopiować i kasować pliki.
DOS pozwala tez na automatyczne wykonanie poleceń zapisanych w plikach tekstowych typu .bat.

Dyski

Programy i pliki mogą być przechowywane na wszystkich dostępnych rodzajach dysków, tzn. na wewnętrznym RAM-dysku i RAM-kartach pasujących do Portfolio.
Ilość pamieci przydzielonej dla potrzeb RAM-dysku może być ustawiana poleceniem FDISK systemu DOS.
Wewnętrzny RAM-dysk jest oznaczony przez DOS jako dysk C: (symbol A:, B: lub C: stanowi identyfikator dysku). Po pierwszym włączeniu Portfolio lub zimnym starcie (po wymianie baterii lub użyciu polecenia FDISK) system operacyjny musi się załadować z tzw. dysku domyślnego. W komputerze Portfolio jest wewnętrzny RAM-dysk. Istnieje również pojecie dysku bieżącego, którym może być każdy dostęp dysku. Dowolna operacja dyskowa (np. odczyt katalogu, odczyt lub zapis zbioru), rozpoczęta poleceniem, które nie zawierało identyfikatora dysku, będzie dokonana na dysku bieżącym.
Identyfikatory dysków zewnętrznych RAM kart to A: i B:.
Identyfikator dysku składa się z litery i dwukropka. Na przykład, gdy bieżącym dyskiem jest C: a chcemy, aby dyskiem bieżącym był dysk A: wystarczy wydąć polecenie
a: [RTN]

Nazwy plików.

Pliki SA tworzone w celu przechowywania danych. W systemie DOS pliki oznaczane są przez nazwę i rozszerzenie. Nazwa i rozszerzenie rozdzielone są kropką. Nazwa składa się z co najwyżej ośmiu znaków alfanumerycznych. Rozszerzenie nazwy pliku składa się z co najwyżej trzech znaków alfanumerycznych. W nazwach plikow DOS nie odróżnia liter małych od dużych. Oto kilka przykładów nazw plików:
  WEEKDAY.DRY COMMAND.COM AUTOEXEC.BAT
Nazwy plików nie musza zawierać rozszerzenia, np.
  JUNKTEXT SALEFIGS
Istnieje pewna liczba kombinacji liter, których nie można używać jako nazw plikow. Nazwy te są zastrzeżone do użycia przez DOS:
  PRN AUX NUL CLOCKS
  CON LPT1 COM1  


[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]